top of page

Regulamin parku linowego "Digiloo"

1.    Administratorem parku jest DB&M Investments Sp. z o.o. z siedzibą ul. Merliniego 2 , 02-511 Warszawa , NIP 5213628618,

KRS 0000413586
2.    Z parku linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodzica / opiekuna.
3.    Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych reguluje Polityka Prywatności Parku Linowego, znajdująca się na stronie Parku tj. www.funparkdigiloo.pl
4.    Z trasy mogą korzystać osoby mierzące co najmniej 110 cm wzrostu.
5.    Korzystanie z parku linowego Digiloo jest możliwe po wcześniejszym zapoznaniu się z regulaminem, uiszczeniu opłaty oraz szkoleniu z zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie parku.
6.    W przypadku rezygnacji z części trasy, opłata nie jest zwracana.
7.    Wejście na przeszkody w parku linowym może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez instruktora parku. Wejście do parku linowego następuje na własną odpowiedzialność. Osoby chcące skorzystać z urządzeń parku linowego muszą podpisać oświadczenie otrzymane przy wejściu do parku. 
8.    Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren parku.
9.    Na terenie parku zabrania się:
a)    Palenia tytoniu
b)    Wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych
c)    Wynoszenia poza teren parku linowego jakichkolwiek przedmiotów stanowiących własność parku linowego
d)    Zaśmiecania parku linowego 
e)    Niszczenia przedmiotów stanowiących własność parku linowego
10.    Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu nie powinny korzystać  parku linowego.
11.    Personel parku nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie parku.
12.    Zasady bezpieczeństwa na terenie Parku Linowego Digiloo:
•    Osoby chcące skorzystać z parku linowego muszą otrzymać od instruktora sprzęt zabezpieczający.
•    Tylko instruktor jest upoważniony do zakładania sprzętu asekuracyjnego, po założeniu  nie wolno nic przy nim zmieniać.
•    W skład sprzętu wchodzi uprząż, lonża asekuracyjna z karabinkami, bloczek z karabinkiem i lonżą i kask.
•    Osoby noszące biżuterię lub okulary powinny je zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla zdrowia lub życia. Długie włosy należy związać, aby nie wkręciły się w bloczki lub inne elementy parku. 
•    Po każdym wpięciu karabinka należy sprawdzić czy zamek został poprawnie zamknięty i zakręcony.
•    Podczas przejścia przez trasy w parku linowym lonża asekuracyjna musi zawsze znajdować się między rękami idącego. 
•    Po dojściu do platformy należy przepiąć pojedynczo najpierw pierwszy, potem drugi karabinek do liny asekuracyjnej. Niedopuszczalne jest wypięcie obydwu karabinków. 
•    Podczas przepinania się dozwolone jest wypięcie wyłącznie jednego karabinka
•    Podczas przechodzenia przez Park Linowy należy zachowywać się spokojnie , nie skakać, nie huśtać się na elementach do tego nie przeznaczonych, nie hałasować. Na pojedynczej przeszkodzie może znajdować się tylko 1 osoba, na podeście mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby
•    W przypadku zasłabnięcia należy wezwać obsługę Parku Linowego - zostaniemy sprawnie sprowadzeni na poziom zerowy.
•    Podczas wizyty w Parku należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów
•    Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem zarówno na ziemi jak i na wysokości stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia swojego lub innych.
•    Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
•    Za nieprzestrzeganie Regulaminu grozi bezwzględne usunięcie z terenu Parku Linowego Digiloo bez obowiązku zwrotu opłaty ze strony Parku.
13.    Grupy zorganizowane na terenie Parku:
•    W znaczeniu niniejszego regulaminu grupą zorganizowaną jest grupa powyżej 10 osób. 
•    Organizator grupy zorganizowanej lub jej opiekun zobowiązany jest zarezerwować uprzednio wcześniej pobyt grupy zorganizowanej na terenie Parku Linowego poprzez dokonanie zgłoszenia.
•    Organizator grupy zorganizowanej lub jej opiekun, zobowiązany jest pouczyć członków grupy o treści Regulaminu Parku Linowego i zasadach bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Parku. 
•    Organizator grupy zorganizowanej lub jej opiekun, zobowiązany jest sprawować stały nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa oraz warunków Regulaminu przez wszystkich członków Grupy Zorganizowanej. 

bottom of page