top of page

Regulamin warsztatów ruchowo – edukacyjnych w Funpark’u Digiloo

1. Organizatorem zajęć warsztatowych jest DB&M Investments spółka z o.o.

2. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od 5 do 13 roku życia i będą przeprowadzone w terminach uzgodnionych w planie zajęć w Sali zabaw Digiloo , ul. Merliniego 2 , 02-511  Warszawa.

3. Uczestnictwo w warsztatach jest płatne , ceny zawarte są w aktualnym cenniku Warsztatów Sali Zabaw.

4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora o uczestniczeniu dziecka w warsztatach telefonicznie: 508-800-029 lub 508-800-773 lub mailem: party@digiloo.pl najpóźniej na 2 dni przed wybranym terminem warsztatów.

5. Dziecko (Uczestnik) podczas trwania warsztatów pozostaje pod opieką obsługi (Pracowników) przez cały czas trwania warsztatów. Przy zajęciach dla małych dzieci 1-5 Dziecko pozostaje pod opieką Rodzica/Opiekuna, który towarzyszy i wspiera dziecko lub dzieci, które pozostają pod jego opieką oraz dba o jego/ ich bezpieczeństwo i decyduje o tym, w jakim zakresie dziecko lub dzieci angażują się w prace. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w trakcie warsztatów spoczywa w pełni na Rodzicu/Opiekunie towarzyszącym dziecku.

6. Organizator nie podejmuje się przyjęcia na zajęcia dziecka, które jest chore/przeziębione i mogłoby zarazić pozostałe dzieci, które ma temperaturę wyższą niż 37,5*C lub z widocznymi oznakami choroby.

7. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników lub innych osób uczestniczących w warsztatach, otrzyma ostrzeżenie, a Rodzic/Opiekun zostanie poinformowany o zaistniałej sytuacji. W szczególności niedozwolone jest: opuszczanie sali zajęć bez zgody osoby prowadzącej, nie stosowanie się do poleceń osoby prowadzącej zajęcia, nie stosowanie się do regulaminu Placu Zabaw, w którym odbywają się zajęcia warsztatowe.

8. W przypadku powtarzających się sytuacji wymienionych w pkt 7 Organizator ma prawo wykluczenia uczestnika z udziału w zajęciach bez zwrotu płatności.

9. Rodzic/Opiekun dziecka ponosi odpowiedzialność prawną i materialną za szkody na osobach i mieniu wyrządzone przez jego dzieci podczas zajęć warsztatowych.

10. Organizator nie bierze odpowiedzialności związanej ze zdarzeniami wynikającymi z nieprzestrzegania postanowień niniejszego regulaminu lub poleceń osób prowadzących warsztaty. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie, na którym organizowane są warsztaty.

11. Pracownicy Organizatora nie są uprawnieni do podawania dziecku lekarstw.

12. Organizator informuje i przestrzega, że środki i materiały wykorzystywane w trakcie warsztatów mogą wywołać alergię u uczestników, za co Organizator nie bierze odpowiedzialności.

13. Organizator informuje, że podjęte zostały wszelkie środki ostrożności związane z ograniczeniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV 19. Zajęcia są prowadzone z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Udostępnia płyny do dezynfekcji rąk, mierzy temperaturę ciała wszystkim uczestnikom, prowadzi ewidencję wejść, regularnie dezynfekuje powierzchnie wspólne a personel jest wyposażony w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

14. Rodzice / Opiekunowie są zobowiązani do podania swoich danych kontaktowych oraz zakrywania ust oraz nosa na terenie całego obiektu.  Dane będą przetwarzane zgodnie z zasadami RODO wskazanymi w oświadczeniu.

15. Uczestnicy na zajęcia warsztatowe przynoszą czyste obuwie sportowe na zmianę oraz czyste skarpety na zmianę.

17. Procedura postępowania z osobą podejrzaną o zachorowanie na covid – 19:

a. W przypadku wystąpienia u uczestnika lub pracownika, niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, osoba taka niezwłocznie zostanie odizolowana w oddzielnym pomieszczeniu. Funpark Digiloo skontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną informując o możliwości zakażenia COVID-19, a w przypadku osoby niepełnoletniej - również z opiekunem prawnym.

b. Bezwzględnie należy zastosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

c. W przypadku wystąpienia duszności zostanie wezwana karetka pogotowia.

d. W przypadku podejrzenia zakażenia u uczestnika/pracownika zostanie sporządzona lista osób mających styczność z osobą zakażoną. Osoby te mają obowiązek stosowania się do wytycznych GIS dla osób mających styczność z zakażonym, dostępnych na stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz gis.gov.pl.

e. Jeśli wynik testu na koronawirusa jest pozytywny uczestnik/pracownik zobowiązany jest natychmiast poinformować o tym fakcie DB&M Investments Sp. z o.o. poprzez kontakt telefoniczny pod nr tel: 508-800-029 lub 508-800-773 lub mailem: party@digiloo.pl

f. Miejsce, w którym przebywała osoba z objawami wskazującymi na zakażenie COVID-19 poddane zostanie dezynfekcji.

18. Regulamin obowiązuje od dnia 3.03.2021r  Uczestnicy i Rodzice/Opiekunowie są zobowiązani do stosowania się do niniejszego regulaminu i poleceń osób prowadzących warsztaty.
 

bottom of page